รายชื่อผู้สมัครส.ส.-ระบบสัดส่วนพรรคเพื่อไทย

S! News

สนับสนุนเนื้อหา

รายชื่อผู้สมัครส.ส.-ระบบสัดส่วนพรรคเพื่อไทย

 

1.นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
2.นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ
3.ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง
4.นายเสนาะ เทียนทอง
5.พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก
6.นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์
7.ปลอดประสพ สุรัสวดี
8.นายจตุพร พรหมพันธุ์
9.นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
10.นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช
11.พลตำรวจโทชัจจ์ กุลดิลก
12.นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
13.นายบัณฑูรย์ สุภัควณิช
14.พ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย
15.นายสันติ พร้อมพัฒน์
16.พล.ต.อ.วิรุฬห์ พื้นแสน
17.พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์
18.นายวิรุฬ เตชะไพบูบย์
19.นพ.เหวง โตจิราการ
20.นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล
21.นายวิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล
22.นายวัฒนา เมืองสุข
23.พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา
24.นายนิติภูมิ นวรัตน์
25.น.ส.ภูวนิดา คุณผลิน
26.นายสุนัย จุลพงศธร
27.นางระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง
28.นายคณวัฒน์ วศินสังวร
29.นายอัสนี เชิดชัย
30.นายสุณีย์ เหลืองวิจิตร
31.พ.ต.อณันย์ วัชโรชัย
32.นายวิรัช รัตนเศรษฐ
33.นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ
34.นายนภินทร ศรีสรรพางค์
35.นายถาวร ตรีรัตน์ณรงค์
36.นางวราภรณ์ ตั้งภากรณ์
37.นายสาวสุนทรี ชัยวิรัตนะ
38.นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร
39.นายสมพล เกยุราพันธุ์
40.นางพงศกร อรรณนพพร
41.นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์
42.นางสาวขัตติยา สวัสดิผล
43.นายธนเทพ ทิมสุวรรณ
44.นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์
45.นายเกียรติชัย ติรณศักดิ์กุล
46.นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไท
47.นางเยาวนิตย์ เพียงเกษ
48.นายพายัพ ปั้นเกตุ
49.นางรังสิมา เจริญศิริ
50.รองศาสตราจารย์เชิดชัย ตันติศิรินทร์
51.นายกานต์ กัลป์ตินันท์
52.นายธนิก มาศรีพิทักษ์
53.นายพิชิต ชื่นบาน
54.นายก่อแก้ว พิกุลทอง
55.นายนิยม วรปัญญา
56.นางสาวจารุพรรณ กุลดิลก
57.นายอรรถกร ศิริลักทธยากร
58.นายเวียง วรเชษฐ์
59.นายอดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์
60.นายวิเชียร ขาวขำ
61.นายประวัฒน์ อุตโมท
62.นายดนุพร ปุณณกันต์
63.นายยุรนันท์ ภมรมนตรี
64.นางบุศริณธญ์ วรพัฒนานันน์
65.นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์
66.นางอุดมรัตน์ อาภรณ์รัตน์
67.นายชวลิต วิชยสุทธิ์
68.นายธวัชชัย สุทธิบงกช
69.นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์
70.นายสรรพภัญญู ศิริไปล์
71.นางมาลินี อินฉัตร
72.นายชินวัฒน์ หาบุญพาด
73.นายเอกธนัช อินทร์รอด
74.นายถิรชัย วุฒิธรรม
75.นายสมเกียรติ ศรลัมพ์
76.นายอับดุลเร๊าะห์มาน อับดุลสมัด
77.นายชนะศักดิ์ อัตถาวงศ์
78.นายกมล บันไดเพชร
79.นายฉวีฉวรรณ คลังแสง
80.นายโสภณ เพชรสว่าง
81.นายภิญโญ ตั๊นวิเศษ
82.นายสถิรพร นาคสุข
83.นายประแสง มงคลศิริ
84.นายสฤษฎ์ อึ้งอภินันท์
85.นายพฤฒิชัย วิริยะโรจน์
86.นายเพชรวรรต วัฒนพงศ์ศิริกุล
87.นายสุรชัย เบ้าจรรยา
88.นางรัตนาภรณ์ สมบูรณ์
89.นายธนาธร โล่ห์สุนทร
90.พล.ต.ต.ธวัช บุญเฟื่อง
91.พล.ต.ต.ไพฑูรย์ เชิดมณี
92.นายพูลสวัสดิ์ โหตระไวศยะ
93.นายประสพ บุษราคัม
94.นางปานทิพย์ คนสมบูรณ์
95.นายปิยะ อังกินันทน์
96.นางปทิดา ตันติรัตนานนท์
97.นายประเกียรติ นาสิมมา
98.นายยุทธพงศ์ แสงศรี
99.นายวิบูลย์ แช่มชื่น
100.ร.ต.ท.เชาวรินธว์ ลัทธศักย์ศิริ
101.นายธนะรัชต์ วิเชียรรัตน์
102.นายสมบัติ เมทะนี
103.นายชัยวัฒน์ กุลศักดิ์วิมล
104.นายถนอม สมผล
105.นายธนกฤต ชะเอมน้อย
106.นายพินิจ จันทร์สมบูรณ์
107.นายสุรพล ดนัยตั้งตระกูล
108.นายวิม รุ่งวัฒนจินดา
109.นายสุเทพ สายทอง
110.พล.ต.ต.เกษม รัตนสุนทร
111.นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์
112.นายบัวสอน ประชามอญ
113.นายวัลลภ สุปริยศิลป์
114.นายเรวัต สิรินุกุล
115.นายพิทยา พุกกะมาน
116.นางพรรณี แสงสันต์
117.นายกล่ำคาน ปาทาน
118.นายไชยรัตน์ ไทยเจียมอารีย์
119.นายเหรียญชัย ลิขิตพฤกษ์
120.นายเรืองยุทธ์ ประสาทสวัสดิ์ศิริ
121.นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น
122.นายชาญยุทธ เฮงตระกูล
123.พล.อ.อ.สุเมธ โพธิ์มณี
124.นายพิชัย นริพทะพันธุ์
125.นางนลินี ทวีสิน