โครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

โครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

 


 

โครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เป็นหนึ่งในมาตรการหลักของรัฐบาลตามแผนปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 3 ซึ่งนอกจากสำนักงาน ป.ป.ส. ประสานความร่วมมือกับกองทัพบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมคุมประพฤติ และกรมการแพทย์ เพื่อสนับสนุนบุคลากรและสถานที่ในการดำเนินการจัดทำค่ายฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและติดตามผลผู้ผ่านการบำบัดรักษาฯ แล้ว ยังส่งเสริมให้มีการบำบัดรักษาฯ ในชุมชน อาทิ การส่งเสริมให้วัดหรือสถานที่ทางศาสนา จัดตั้งศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด โดยกำหนดให้มีการพัฒนาศักยภาพในการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดอย่างครบวงจร

ดังนั้น เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพของวัด สถาบันธัญญารักษ์ จึงจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการบำบัดรักษาในชุมชนโดยใช้ศาสนสถาน (วัด/มัสยิด) เป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดทั่วประเทศ โดยจัดประชุมสัมมนา อบรม และการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพวัดและมัสยิดให้ได้รับการอนุญาตขึ้นทะเบียนเพิ่มเติม รวมถึงพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่วัดและมัสยิดแห่งใหม่เพื่อดำเนินงานเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต่อไป โดยมีเป้าหมายที่จะให้ทุกจังหวัดมีวัดหรือมัสยิดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง ครอบคลุมทั่วประเทศภายในปี 2555

 

 

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด