วุฒิสภาผ่านร่างพรบ.กองทุนการออมแห่งชาติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ประชุมวุฒิสภา มีมติผ่านความเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ ในวาระที่ 3 ด้วยมติ 44 ต่อ 0 เสียง โดยร่าง พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ มีสาระสำคัญ คือ จัดให้มีกองทุน เรียกว่า กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. อันเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ เพื่อช่วยสร้างหลักประกันทางการเงินในยามชราภาพให้กับประชาชนทั่วไป ที่มีอายุระหว่าง 20 - 60 ปี กับกลุ่มแรงงานนอกระบบ ที่ไม่มีหลักประกันทางรายได้ ซึ่งหลักการเงินบำนาญของกองทุนนี้ คือ ประชาชนสามารถฝากเงินผ่านกองทุน โดยที่ประชาชนเป็นผู้ออม จ่ายเงินสมทบกองทุนจำนวน 100 - 1,000 บาทต่อเดือน และรัฐบาลเป็นผู้สมทบให้อีกส่วนหนึ่ง หลักการจ่ายเงินสมทบของรัฐบาลจะต้องคำนึงถึงระดับอายุของผู้เป็นสมาชิก ด้านคณะกรรมการกองทุน ให้สามารถมีสมาชิกที่มาจากการได้รับคัดเลือก จำนวน 5 คน ซึ่งมาจากภาคประชาชน โดยต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และต้องมีการกระจายตามภูมิภาค เพื่อให้เกิดความหลากหลาย และการมีส่วนร่วมที่ทั่วถึง โดยต้องคำนึงถึงสัดส่วนของชายและหญิง

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด