โพล เผยคนไทย ค้านโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง "ทัศนคติต่อการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย" กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนอายุ 18-60 ปี ใน 17 จังหวัดของประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ลำปาง เชียงราย เชียงใหม่ นครนายก ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ สระแก้ว หนองบัวลำภู กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ขอนแก่น นครราชสีมา ยะลา สงขลา และนครศรีธรรมราช จำนวนทั้งสิ้น 3,807 ตัวอย่าง ตั้งแต่ 1-25 มี.ค. 2554 โดยส่วนใหญ่หรือ กว่าร้อยละ 80 ติดตามข่าวสารเป็นประจำทุกสัปดาห์

ปรากฏว่า ประชาชนที่ถูกศึกษาส่วนใหญ่ หรือ ร้อยละ 83.4 ไม่เห็นด้วยกับการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย ขณะที่ ร้อยละ 16.6 ยังคงเห็นด้วย แต่เมื่อถามว่า เห็นด้วยหรือไม่ ที่จะมีการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจังหวัดที่ท่านพักอาศัย พบว่า มีเพียงร้อยละ 10.5 เท่านั้น ที่เห็นด้วย แต่ส่วนใหญ่ร้อยละ 89.5 ไม่เห็นด้วย

ซึ่งเมื่อจำแนกตามพื้นที่พักอาศัย พบว่า ส่วนใหญ่ของทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นประชาชนในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย โดยสำรวจพบว่า ประชาชนที่มีกลุ่มคนไม่เห็นด้วยมากที่สุดคือ คนกรุงเทพมหานคร ที่มีอยู่มากสุดถึง ร้อยละ 95.2 รองลงไปคือ คนในภาคใต้ ร้อยละ 91.5 คน ในภาคกลางร้อยละ 91.1 คน ในภาคเหนือร้อยละ 90.0 และคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 85.8 ที่ไม่เห็นด้วยต่อการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในพื้นที่จังหวัดของตนที่พักอาศัยอยู่ขณะนี้

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด