สุรินทร์ประกาศพท.อ.จอมพระแล้งหนัก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเสริม ชัยณรงค์ ผู้ว่าราชการ จ.สุรินทร์ กล่าวว่า เนื่องจาก จ.สุรินทร์ มีสภาพอากาศที่แห้งแล้งปริมาณน้ำฝนไม่เพียงพอ เป็นเหตุให้เกิดสถานการณ์ภัยแล้งขึ้น ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค และใช้ในด้านการเกษตร เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นไปด้วยความถูกต้องรวดเร็ว จ.สุรินทร์ ได้ดำเนินการประกาศพื้นที่ อ.จอมพระ เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เนื่องมาจากความแห้งแล้ง ปริมาณน้ำฝนตกไม่เพียงพอเป็นเหตุให้เกิดสถานการณ์ภัยแล้ง ในพื้นที่หมู่ที่ 1, 4, 6 และ 13 ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ เพื่อเร่งช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 อย่างเร่งด่วนต่อไป