นายกฯลงนาม ป้องกันทุจริต จัดซื้อภาครัฐ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ลงนามในบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการกับหน่วยงานภาครัฐ นำร่องทั้ง 9 หน่วยงาน โดย นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ผ่านมา สภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย เป็นตัวถ่วงการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนา และการกระจุกตัวของผลประโยชน์ ซึ่งเชื่อว่า การเข้ามามีส่วนร่วม
อย่างเต็มระบบของภาคส่วนต่างๆ ครั้งนี้ จะเป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศไทย ในการให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อไป

ขณะที่ในช่วง 16 ปี ที่ผ่านมานั้น ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันของไทย ที่จัดทำโดย องค์กรเพื่อความโปร่งใสสากล ได้แสดงให้เห็นแนวโน้มการทุจริตคอร์รัปชันที่สูงขึ้น แม้ว่าผลการจัดอันดับในปี 2553 ประเทศไทย จะถูกจัดในอันดับที่ดีขึ้นก็ตาม