ส.อ.ท.จัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงการจัดประชุมการจัดทำยุทธศาสตร์สภาอุตสาหกรรมภาคและสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554 ที่ จ.กาญจนบุรีว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการระดมสมอง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด ให้สอดคล้องกับแผนงานและเกิดการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น เพื่อรองรับการแข่งขันที่จะเพิ่มมากขึ้น หลังจากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 โดยเห็นว่าภาครัฐควรจะต้องมีการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ รถไฟรางคู่ เพื่อให้เกิดการกระจายสินค้าเกษตร เศรษฐกิจในประเทศมีการเจริญเติบโต ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ปัจจุบันสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย 39 กลุ่มอุตสาหกรรม ที่มีสมาชิกจาก 74 จังหวัดทั่วประเทศ