โอลิมปิก 2020

สศค.เผย5ด.แรกเก็บรายได้เข้าคลัง6.4แสนล.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายนริศ ชัยสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ฐานะการคลังของรัฐบาล ตามระบบกระแสเงินสดใน 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2554 ตั้งแต่ ต.ค. 53 - ก.พ. 54 รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น 644,880 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 81,090 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.4 โดยเป็นผลมาจากเศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทำให้การจัดเก็บราย
ได้ รัฐบาลเพิ่มขึ้นมากทั้งจาก 3 กรมจัดเก็บ และการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ

ขณะที่การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มีจำนวนทั้งสิ้น 988,251 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 204,218 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.1 ทำให้ดุลเงินงบประมาณขาดดุล 343,371 ล้านบาท เมื่อรวมกับการขาดดุลเงินนอกงบประมาณ 5,253 ล้านบาท ส่งผลให้รัฐบาลขาดดุลเงินสดรวม 348,624 ล้านบาท และรัฐบาลได้กู้เงิน เพื่อชดเชยการขาดดุล 89,105 ล้านบาท ทำให้ดุลเงินสดหลังกู้ขาดดุลทั้งสิ้น 259,519 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2554 มีจำนวน 169,803 ล้านบาท

ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง มั่นใจว่า การจัดเก็บรายได้ในปีนี้จะสูงกว่าเป้าหมาย 120,000 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลดีต่อความมั่นคงของฐานะการคลัง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง