สภาหอการค้าเลือกดุสิตนั่งประธานต่อ 2 ปี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าไทย ครั้งที่ 45 ที่ประชุมมีมติเลือก นายดุสิต นนทะนาคร ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการหอการค้าแห่งประเทศไทย และหอการค้าไทยต่อไปอีก 2 ปี พร้อมทั้งแต่งตั้งกรรมการหอการค้าชุดใหม่อีก
จำนวน 76 คน โดยนายดุสิต กล่าวว่า ในวันที่ 30 เม.ย. ที่จะถึงนี้ จะมีการประชุมกำหนดนโยบาย เพื่อให้การทำงานของหอการค้าราบรื่น ซึ่งในเบื้องต้นจะยังคงมุ่งเน้น 4 ภารกิจหลัก คือ การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย การสร้างเครือข่ายหอการค้าจังหวัดการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น