ปภ. ประกาศภัยพิบัติแล้ง 42จังหวัดแล้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า สถานการณ์ภัยแล้ง ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2554 ปัจจุบันมีพื้นที่ได้ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) จำนวน 42 จังหวัด 302 อำเภอ 2,031 ตำบล 19,847 หมู่บ้าน โดยแบ่งเป็นภาคเหนือ 16 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 จังหวัด ภาคกลาง 5 จังหวัด ภาคตะวันออก 7 จังหวัด และ ภาคใต้ 2 จังหวัด ขณะที่สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ ทั้งหมด 40,665 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ คิดเป็นร้อยละ 58 ของความจุอ่างฯ ทั้งหมด น้อยกว่าปี 2553 (42,484 ล้านลูกบาศก์เมตร) จำนวน 1,819 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ ทั้งหมดวันนี้ 50.79 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำระบายวันนี้ 131.76 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ำภูมิพล และอ่างเก็บน้ำสิริกิติ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ ทั้งหมด 6,235 และ 5,252 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 46 และ 55 ของความจุอ่างฯ ทั้งหมด ตามลำดับ โดยมีปริมาตรน้ำทั้ง 2 อ่างฯ รวมกัน จำนวน 11,487 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำระบายรวมกันทั้ง 2 อ่างฯ วันนี้ 52.17 ล้านลูกบาศก์เมตร

และเพื่อเตรียมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาวาตภัย อันเกิดจากสภาวะอากาศแปรปรวน เป็นลักษณะของฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง สร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจน พืชผลทางการเกษตรของประชาชน ในช่วง
ระหว่าง วันที่ 14 - 17 มีนาคมนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต และจังหวัด เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในเขตความรับผิดชอบ โดยจัดเจ้าหน้าที่อยู่เวรเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้ง เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ไว้ให้พร้อม เพื่อสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันต่อเหตุการณ์