นายกฯได้โล่ส่งเสริมความเสมอภาคชายหญิง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสำนักงานกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงาน"วันสตรีสากล ประจำปี 2554" โดยมี นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน ณ ห้องรอยัล จูบิลี บอลลูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี

โดยมีการมอบประกาศเกียรติคุณ และโล่แก่สตรีดีเด่น บุคคล และหน่วยงานดีเด่นด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิง-ชาย จำนวน 18 สาขา 32 รางวัล โดยในปีนี้ ผู้ที่ได้รับโล่ บุคคลเกียรติยศดีเด่นด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย และการคุ้มครองสิทธิสตรี ได้แก่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และบุคคลดีเด่นด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิง-ชาย และการคุ้มครองสิทธิสตรี ประเภทบุคคลภาครัฐ ได้แก่ นายธวัชชัย ไทยเขียว อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สตรีดีเด่นด้านการส่งเสริมความมั่นคงของประเทศประเภทอาสาสมัคร ได้แก่ อาสาสมัครทหารพรานหญิง สุดารัตน์ บุญรอด
เจ้าหน้าที่ครูฝึก หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 12 เป็นต้น และสาขาพิเศษ 1 สาขา คือ รางวัลสตรีผู้ช่วยเหลือสังคมดีเด่น (รางวัลพิเศษประจำปี 2554) ได้แก่ นางธิติมา ยุราวรรณ