แบงก์กรุงศรีฯขึ้นดบ.เงินฝาก-กู้พรุ่งนี้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ BAY ประกาศขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากประจำ-ออมทรัพย์อีกร้อยละ 0.10-0.40 ดอกเบี้ยสินเชื่อร้อยละ 0.25-0.28 มีผล 16 มี.ค. เป็นต้นไป ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์อยู่ที่ร้อยละ 0.75 ฝากประจำ 3 เดือนร้อยละ 1.40-1.50 ฝากประจำ 6 เดือนร้อยละ 1.65-1.90 ฝากประจำ 12 เดือนร้อยละ 2.00 ฝากประจำ 24 เดือน อยู่ที่ร้อยละ 2.80 ฝากประจำ 36
เดือน ร้อยละ 3.10 และฝากประจำ 48 เดือนร้อยละ 3

ส่วนเงินฝากประจำพิเศษ 8 เดือน ร้อยละ 2.60 ต่อปี ฝากประจำพิเศษ 11 เดือนร้อยละ 2.85

นอกจากนี้ ยังได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน 3 เดือน เป็นร้อยละ 1.60-1.70 ตั๋วแลกเงิน 6 เดือนร้อยละ 1.90-2.15 ตั๋วแลกเงิน 12 เดือน ร้อยละ 2.25 ตั๋วแลกเงินพิเศษ 8 เดือนร้อยละ 2.90 ต่อปี ตั๋วแลกเงินพิเศษ 11 เดือน ร้อยละ 3.15 ส่วนสินเชื่อ MLR ร้อยละ 7.00 สินเชื่อ MOR ร้อยละ 7.25 และสินเชื่อ MRR ร้อยละ 7.65