สงขลาเปิดประชุมวิชาการนานาชาติอาเซียนฯ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่หอประชุมการไฟฟ้าจะนะ นายวิสุทธิ์ บิลลาเต๊ะ หัวหน้าศูนย์ประสานงานจุฬาราชมนตรี ตัวแทน จุฬาราชมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติอาเซียนศึกษา ครั้งที่ 1 อิสลามศึกษาและภาษา จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติระหว่างไทยกับมาเลเซีย มหาวิทยาลัยกาบังซออัน ประเทศมาเลเซีย ร่วมกับ มูลนิธิดารุ้นน่าอีม อ.จะนะ จ.สงขลา จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา ในการเสนอผลงานด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อคุณภาพของผู้เรียนและแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน และร่วมกันขับเคลื่อนของทั้ง 2 ประเทศ สู่ความเป็นประชาคมอาเซียนอนาคต โดยการประชุมที่จัดขึ้นเป็นผลมาจาก ดารุ้นน่าอีม และมหาวิทยาลัยกาบังซออัน ประเทศมาเลเซีย ลงนามข้อตกลง MOU ร่วมกัน ในด้านการพัฒนาคุณภาพทางด้านการศึกษาไปก่อนหน้านี้