ถนนสาย4066ยะลา-นราฯใกล้เสร็จ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พันเอก บรรพต พูลเพียร หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า ตามที่ กองทัพบก โดย กรมการทหารช่าง ได้จัดกองกำลังทหารช่างเฉพาะกิจ รับผิดชอบโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4066 เริ่มต้นโครงการฯ บ้านตะโล๊ะหะลอ ตำบลตะโล๊ะหะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ผ่าน ตำบลสุวารี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส สิ้นสุดโครงการ บ้านปาลอบาต๊ะ ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส ระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 365 วัน ระยะทางก่อสร้างทั้งหมด 25.878 กิโลเมตร เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะสามารถร่นระยะทางในการเดินทางจาก อ.รามัน จ.ยะลา ถึง อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส ได้ประมาณ 40 กิโลเมตร ซึ่งคาดว่าในส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จอีกประมาณ 14 กิโลเมตรนั้น จะสามารถดำเนินการได้ทัน ภายในสิ้นเดือน มีนาคม 2554 นี้