เชียงรายประกาศ 18 อำเภอประสบภัยแล้ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเชษฐา โมสิกรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า ขณะนี้ทาง ปภ.เชียงราย ได้มีการประกาศให้พื้นที่จังหวัดเชียงราย ทั้ง 18 อำเภอ เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้ง หลังจากการสำรวจ พบว่า พื้นที่เริ่มขาดแคลนน้ำ เพื่อทำการเกษตรแล้ว จากข้อมูลพบอำเภอที่เสียหายมาก จำนวน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอดอยหลวง เวียงแก่น พญาเม็งราย เชียงของ และเมืองเชียงราย จำนวน 25 ตำบล 138 หมู่บ้าน เกษตรกร จำนวน 7,755 ราย พื้นที่ปลูกข้าว เสียหาย 11,367 ไร่ พืชไร่เสียหาย 42,265 ไร่ พืชสวน เสียหาย 2,337 ไร่ รวมพื้นที่ ปลูกทั้งหมด 95,366 ไร่ ประสบภัย 94,633 ไร่ คาดว่าจะเสียหาย 55,969 ไร่