วาระประชุมสภาฯ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ จะเริ่มเวลา 09.00 น. โดยมี นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานการประชุม ทั้งนี้วาระการประชุมน่าสนใจในวันนี้ อาทิ เรื่อง ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาประกอบด้วย ร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ... ที่คณะรัฐมนตรีเสนอ รวมทั้ง ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ... ซึ่งคณะรัฐมนตรีเสนอ และ ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพแพทย์แผนไทย พ.ศ. ... ที่นายอร่าม อามระดิษ ร่วมกับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 10,227 คน เป็นผู้เสนอ ขณะเดียวกัน นายชัย จะแจ้งต่อที่ประชุมให้รับทราบ เรื่องที่สภามีมติให้ขยายเวลาการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ... ออกไปเป็นกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตามในวันนี้ ต้องติดตามท่าทีของ นายชัย ว่าจะกำหนดรายละเอียดต่างๆ ในการให้ฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ในวันที่ 15 - 17 มี.ค. และลงมติในวันที่ 18 มี.ค. โดยเฉพาะการเปิดคลิปภาพเคลื่อนไหว ว่า จะอนุญาตให้ผู้อภิปรายเปิดได้หรือไม่ด้วย