พระสังฆราชประทานพระบรมสารีริกธาตุ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประทานพระบรมสารีริกธาตุ แก่วัดศรีธรรมมาราม ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยมี นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อประดิษฐานที่พระหัตถ์ ท้าวมหาพรหม ณ ศาลพระพรหม วัดศรีธรรมมาราม เพื่อนำมาประดิษฐานให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้ เคารพบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง และเป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนให้ความเคารพ สักการะสูงสุด เนื่องจากเสมือนเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า ถ้าได้กราบไหว้บูชา เสมือนว่าได้ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้า

ในโอกาสเดียวกันนี้ ทางวัดได้จัดให้มีพิธีเบิกเนตรท้าวมหาพรหม และทำบุญร่วมญาติในครั้งนี้ด้วย โดยได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนชาว ต.นาบัว และ ตำบลใกล้เคียง จ.สุรินทร์ เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก