ก.ม.ม.หนุนบทบาทของสตรีร่วมงานการเมือง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมศักดิ์ โกศัยสุข หัวหน้าพรรคการเมืองใหม่ แสดงวิสัยทัศน์ ผ่านเวทีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีทางการเมืองว่า พรรคการเมืองใหม่ มีนโยบายที่ชัดเจน ในการสนับสนุนบทบาทของสตรี ด้วยการจัดตั้งกลุ่มสตรี เพื่อสนับสนุนบทบาททางการเมืองภายในพรรค ให้เพิ่มขึ้น และพรรคยังเน้นต่อสมาชิกของพรรคว่า การเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขา กรรมการศูนย์ประสานงาน ทุกครั้ง จะต้องคำนึงถึงจำนวนความเท่าเทียมกัน ระหว่างชายและหญิง ให้มากที่สุด

ทั้งนี้ หากการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคครั้งต่อไป มีจำนวนผู้หญิงเป็นสมาชิกมาก ผู้หญิงสามารถเลือกผู้หญิง เป็นหัวหน้าพรรคได้ และอาจเป็นครั้งแรก ที่ประเทศไทยมีหัวหน้าพรรคการเมือง ที่เป็นผู้หญิงอีกด้วย