ลำปางรวมพลัง5ศาสนาเฉลิมพระเกียรติในหลวง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดลำปาง นายอธิคม สุพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เป็นประธาน เปิดโครงการศาสนิกสัมพันธ์ 5 ศาสนา เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 ทั้งนี้เพื่อเป็นการรวมพลังให้ผู้นำศาสนาต่างฯ ทั้ง 5 ศาสนาในจังหวัดลำปาง ได้มีโอกาสจัดกิจกรรมสัมพันธ์ร่วมกัน เพื่อสร้างความสมานฉันท์ และความร่วมมือที่ดีต่อกันระหว่างศาสนาทั้ง 5 ทั้งศาสนา พุทธ คริสต์ อิสลาม ซิกข์ พราหมณ์ ฮินดู เพื่อแสดงออกถึงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยได้จัดกิจกรรมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อปฏิบัติตามพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้แทนของศาสนาทั้ง 5 ศาสนา มาเข้าร่วมโครงการจำนวน
100 คน แบ่งเป็นศาสนาพุทธ 40 รูป ศาสนาคริสต์ 40 คน ศาสนาอิสลาม 10 คน ศาสนาซิกข์ พราหมณ์ ฮินดู รวม 10 คน