มติสภาร่างพ.ร.บ. ม.64 ออก ปรับม.71ใช้แทน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันนี้ ที่ประชุมพิจารณาความชอบ เรื่องรัฐธรรมนูญของร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามมาตรา 117 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วว่า ร่างมาตรา 64 เกี่ยวกับกรณีที่ ป.ป.ช. เสนอขึ้นเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งให้เจ้าหน้าที่ คือความขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ตัวแทน ป.ป.ช. ได้ชี้แจงเสนอขอให้ตัดมาตรา 64 ซึ่งมีเนื้อหาที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญออก โดยมั่นใจว่า จะไม่ทำให้การทำงานได้รับผลกระทบ หรือ เสียงาน และจะปรับถ้อยคำเพิ่มเติมในเนื้อหามาตรา 71 ให้นำ พ.ร.บ.ระเบียบราชการพลเรือน มาใช้โดยอนุโลม

ด้าน ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล อภิปรายสนับสนุนให้ตัดมาตรา 64 ที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญออกไป ขณะที่ ส.ส.ฝ่ายค้าน เสนอให้นำร่างกลับให้คณะกรรมาธิการพิจารณาใหม่ ให้รอบครอบอีกครั้ง แต่หลังฟังการชี้แจงของ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ก็ไม่มีการติดใจ ในที่สุดที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบให้ตัดมาตรา 64 ออกไป ด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง พร้อมเห็นชอบตามการปรับปรุงมาตรา 71