เกษตรกรบ้านแบกจานสร้างแทงค์แก้ภัยแล้ง

เกษตรกรบ้านแบกจานสร้างแทงค์แก้ภัยแล้ง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สถานการณ์ภัยแล้ง เริ่มขยายวงกว้างหนักและเร็วขึ้นกว่าปีที่ผ่าน ๆ มา ส่งผลให้แม่น้ำลำคลองต่างเริ่มแห้งขอด นอกจากจะส่งผลกระทบต่อน้ำอุปโภค-บริโภคแล้ว ยังส่งผลกระทบกับเกษตรกรผู้ปลูกผักบนพื้นที่สาธารณะ บ.แบกจาน ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ เนื่องจาก ผักต่าง ๆ ที่ชาวบ้านรวมกลุ่มกันปลูกส่งขายตลาด ไม่สามารถปลูกได้เหมือนเดิม เนื่องจาก ดินที่ปลูกผักแห้งและมีความร้อน เนื่องจากเป็นดินทรายผสมส่วนใหญ่ ทำให้ผักไม่สามารถเจริญเติบโตได้ รวมทั้ง ยังประสบปัญหาหนอนผีเสื้อ ซึ่งมากับหน้าร้อนระบาดกินผักเสียหายกว่า 20 ไร่ เกษตรกร ต้องหันไปปลูกพืชชนิดอื่นแทน อาทิ ข้าวโพด หวังหารายได้เสริมบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงหน้าแล้ง

ทั้งนี้ เกษตรกร ที่รวมกลุ่มกันปลูกผักดังกล่าว ไม่มีปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ำ เนื่องจาก มีบ่อบาดาลที่ กรมทรัพย์พยากรณ์น้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการเจาะบ่อบาดาลไว้ให้ ซึ่งเกษตรกร ได้ใช้วิธีสร้างแทงค์ซีเมนต์ขนาดใหญ่เก็บกักน้ำไว้ ก่อนต่อท่อประปามาปล่อยพักตามจุดที่ปลูกผักต่าง ๆ ทั่วพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งเป็นการวางแผนที่มีประสิทธิ์ภาพ จึงทำให้ไม่ขาดแคลนน้ำ แต่ก็ไม่สามารถเลี่ยงปัญหาภัยแล้งที่พื้นดินมีความร้อน ผักไม่โต รวมทั้ง หนอนผีเสื้อที่กำลังระบาดได้