โสภณยกช่อฟ้าอาคารโรงเรียนที่กาฬสินธุ์

โสภณยกช่อฟ้าอาคารโรงเรียนที่กาฬสินธุ์
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่วัดอร่ามมงคล อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนกว่า 2,000 คน ร่วมกันทำพิธียกช่อฟ้าอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรมมานุสรณ์ ซึ่งก่อสร้างขึ้น เพื่อให้พระสงฆ์ได้มีสถานที่ศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอนและพระพุทธศาสนา สำหรับการก่อสร้างอาคารปริยัติธรรมมานุสรณ์ ของทางวัดอร่ามมงคล สืบเนื่องจากทางวัดได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นศูนย์สงเคราะห์ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด เป็นสำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่ 14 เพื่อให้เป็นสำนักเรียนสำนักธรรมและบาลีประจำจังหวัด และเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2532 ด้วยงบประมาณการก่อสร้างเกือบ 10 ล้านบาท ซึ่งอาคารแห่งนี้ นอกเหนือจากที่จะเป็นสถานที่เรียนสำหรับพระภิกษุสงฆ์และสามเณรแล้ว จะเป็นจุดศูนย์กลางเพื่อสนองนโยบายของภาครัฐ ทั้งศาสนา ปัญหายาเสพติด ปัญหาความยากจน ปัญหาสังคม และยังจะเป็นจุดศูนย์กลางในการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของประชาชนในอนาคตด้วย