นายกประชุมวิดีโอโครงการขยายประกันสังคม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เข้าปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาลแล้ว โดยภารกิจแรกนั้น เป็นการติดตามราชการ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ครั้งที่ 3 ในเรื่องที่เกี่ยวกับ "การขยายประกันสังคมสู่งแรงงานนอกระบบ" ที่ ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งได้มีการหารือร่วมกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ซึ่งอยู่ที่ จ.สงขลา ผ่านทางระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ โดยได้มีการชี้แจงในรายละเอียดของการตอบแทนในระบบสวัสดิการสังคม กับกลุ่มแรงงานนอกระบบ ที่คาดว่า จะมีผู้เข้าร่วมโครงการ
สวัสดิการสังคมนี้ อีกกว่า 5 แสนราย

นอกจากนี้ ยังมีคณะผู้ว่าราชการจังหวัดต่าง ๆ เช่น จ.สงขลา จ.สุราษฎร์ธานี จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมและเสนอความคืบหน้า ในการเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการตามโครงการดังกล่าวด้วย ซึ่งเป้าหมายหลักนั้น นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับจังหวัดใหญ่ ๆ เป็นอันดับแรก เพื่อขยายฐานออกไปสู่จังหวัดอื่น ๆ ต่อไป พร้อมกับ จะนำความคิดเห็นประชาชน ที่มีต่อนโยบายนี้ไปปรับปรุงแก้ไข เช่น การประกันในระดับผู้สูงอายุ เป็นต้น