สภาผ่านร่างพ.ร.บ.การบริหารจัดการที่ดินฯ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติด้วยคะแนน 332 : 2 เสียง เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การบริหารจัดการที่ดินสงวนหวงห้ามของรัฐ ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแก้ไขทั้งฉบับ โดยจะส่งร่าง พ.ร.บ.ที่ผ่านการเห็นชอบจาก สภาผู้แทนราษฎร ให้วุฒิสภาดำเนินการพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว มีสาระสำคัญ คือ เป็นเครื่องมือบริหารจัดการที่ดีของรัฐ ให้มีประสิทธิภาพ และอนุญาตให้ประชาชนสามารถเข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินได้ รวมทั้งเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนมีที่ดินทำกินและอยู่อาศัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน

นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการที่ดินสงวนหวงห้ามของรัฐ ซึ่งมี นายกฯ เป็นประธาน และมีคณะกรรมการบริหารจัดการของรัฐประจำจังหวัด และให้มีคณะกรรมการดำเนินการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดินสงวนหวงห้ามของรัฐทุกประเภทด้วย