ม.หอการค้าไทยเปิดสาขาการออกแบบเว็บ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สำรวจการเติบโตธุรกิจออนไลน์ ในอนาคต มีสัญญาณเติบโตปีละ 20 % สอดคล้องพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ล่าสุด คณะวิทยาศาสตร์ เปิดสาขาใหม่ "การออกแบบเว็บและเนื้อหา" หวังสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่มีศักยภาพทั้งการออกแบบเว็บ และความรู้การบริหารจัดการธุรกิจ

นายสุชีพ งามเจริญ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า จากการสำรวจแนวโน้มธุรกิจในอีก 3-5 ปี ข้างหน้า พบว่า ธุรกิจบนโลกอิเล็กทรอนิกส์ (e- Business) จะขยายตัวค่อนข้างมาก โดยจากการวิเคราะห์เบื้องต้นพบว่า จะมีการเติบโต 20 % ในทุกๆ ปี ซึ่งเป็นการเติบโตแบบก้าวหน้า เนื่องจากจะเป็นช่องทางการทำธุรกิจ ที่สามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการได้อย่างครอบคลุม ดังนั้น มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงได้เปิดสาขาวิชาการออกแบบเว็บและเนื้อหา (Web and Content Design) ขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตทาง e- Business ซึ่งถือเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี แห่งแรกของประเทศไทย ที่นอกจากจะเน้นการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ ด้านการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ระบบงานคอมพิวเตอร์ เป็นหลักสูตรที่รวบรวมความรู้ที่ทันสมัย ด้านอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ และซอฟต์แวร์ชั้นนำ ที่ ใช้งานกันทั่วโลก เช่น Microsoft, Oracle และ Cisco อีกทั้งยังเน้นการให้ความรู้ในด้านการบริหารจัดการ เพื่อเป็นนักพัฒนา ICT รุ่นใหม่ สำหรับเป็นผู้ประกอบการในอนาคต

โดยพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน เริ่มเปลี่ยนไป การซื้อสินค้าจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบการค้าผ่านอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ซึ่งการขายสินค้าทุกชนิดบนโลกออนไลน์ มีจุดเด่น คือ ผู้ซื้อและผู้ขาย สามารถโต้ตอบกันได้ทันที และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้น ในอนาคตจึงมีความต้องการบุคลากรในการออกแบบเว็บ รวมถึงผู้ประกอบการ เพื่อรองรับการเติบโตของการขายสินค้าออนไลน์