พิษณุโลกประกาศเพิ่ม2อำเภอพื้นที่ภัยแล้ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ขณะนี้ จังหวัดพิษณุโลก เริ่มประสบกับปัญหาภัยแล้ง ประชาชนได้รับความเดือดร้อน โดยได้มีการประกาศพื้นที่ภัยพิบัติภัยแล้งไปแล้วที่ อำเภอบางกระทุ่ม ล่าสุด ประกาศเพิ่ม
อีก 2 อำเภอ คือ อำเภอพรหมพิราม และอำเภอเมือง ซึ่งคาดว่า ในพื้นที่ดังกล่าวประชาชน อาจขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำใช้ในการเกษตร ดังนั้น จึงได้สั่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพิษณุโลก และอำเภอทุกอำเภอ ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบ ดูแล ให้ความช่วยเหลือประชาชน เบื้องต้น ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ให้กับทุกอำเภอ ๆ ละ 1 ล้านบาท โดยได้เน้นย้ำในพื้นที่เสี่ยงที่ประชาชนจะขาดแคลนน้ำดื่ม หากมีการร้องขอ ต้องได้รับการแจกจ่ายน้ำทันที ภายใน 24 ชั่วโมง ทางด้านน้ำเพื่อการเกษตร ขณะนี้ทางสำนักงาน
ชลประทานจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดชุดสูบน้ำไว้ช่วยเหลือในพื้นที่ภัยแล้งแล้ว