เกษตรบุรีรัมย์เล็งทำฝนหลวงช่วยชาวนาปรัง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมบูรณ์ ซารัมย์ เกษตร จ.บุรีรัมย์ ได้สั่งการให้ เกษตรอำเภอทุกแห่ง เร่งออกสำรวจข้าวนาปรัง นอกเขตชลประทานห่างไกลแหล่งน้ำธรรมชาติ ที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำล่อเลี้ยง ได้รับความเสียหาย หลังพบว่า ปีนี้ได้มีเกษตรกรปลูกข้าวนาปรัง เพิ่มขึ้นกว่า 12,000 ไร่ มากกว่าปีที่ผ่านมา ที่มีพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังเพียง 30,000 ไร่เท่านั้น เนื่องจาก ปีนี้ข้าวมีราคาดี ประกอบกับรัฐบาลมีโครงการประกันรายได้และหลังสำรวจได้เร่งรายงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดทราบ เพื่อจะได้นำข้อมูลเสนอทางจังหวัด ขอทำฝนหลวงช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ ที่ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำล่อเลี้ยงต้นข้าว พร้อมร้องขอให้เกษตรกร ใช้น้ำในแหล่งน้ำลำคลอง ในการทำนาปรังอย่างประหยัด เพื่อให้เพียงพอในการเพาะปลูกข้าว ในปีนี้