มติครม.เห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมพรบ.ศุลกากร

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในวันนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 โดยให้ปรับลดรางวัลส่วนแบ่งค่าปรับให้กับเจ้าหน้าที่ลง จากร้อยละ 25 ของมูลค่าสินค้า เหลือร้อยละ 15 หรือ ไม่เกิน 5,000,000 บาท ต่อคดีและกำหนดเพดานสินบนนำจับ สำหรับบุคคลภายนอก ไม่เกินร้อยละ 30 หรือ สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท ซึ่งหลังจากนี้จะเสนอให้ คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความต่อไป หลังจากที่ผ่านมาทาง กรมศุลกากร ได้จ่ายส่วนแบ่งค่าปรับและสินบนนำจับไปแล้ว ในปีที่ผ่านมา 800 ล้านบาท โดยการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว เชื่อว่า จะทำให้การดำเนินธุรกิจสะดวกมากยิ่งขึ้น