มติวุฒิสภาเห็นชอบร่างพรบ.บัตรประชาชน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ประชุมวุฒิสภา สมัยสามัญทั่วไป มีมติเอกฉันท์ ด้วยคะแนน 12 เสียง เห็นชอบในร่างพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน ฉบับที่...พ.ศ...ที่คณะกรรมาธิการการปกครองของวุฒิสภา พิจารณาเสร็จแล้ว โดยสาระสำคัญในมาตรา 5 ให้คนไทยต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน ตั้งแต่อายุ 7 ปี จนถึงอายุ 70 ปี โดยได้แก้ไขร่างกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎร ที่ให้คนไทยต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน ตั้งแต่ 1 ปี นับตั้งแต่วันเกิด หรือ 60 วัน ตั้งแต่วันได้สัญชาติไทย

ทั้งนี้ สภาผู้แทนราษฎรจะต้องนำร่างกฎหมายฉบับนี้ ไปลงมติอีกครั้ง ซึ่งหากไม่เห็นด้วยกับร่างแก้ไขของวุฒิสภาก็ต้องตั้ง คณะกรรมาธิการร่วม 2 สภา เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว