เอแบคโพลเผยคน47%โอดน้ำมันปาล์มขาด-มีโกง

เอแบคโพลเผยคน47%โอดน้ำมันปาล์มขาด-มีโกง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายนพดล กรรณิการ์ ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยเอแบคโพล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่อง สภาวะปัญหาความเดือดร้อน จากการขาดแคลนน้ำมันปาล์มของประชาชน สำรวจจากตัวอย่างประชาชน ใน 17 จังหวัด จำนวน 2,366 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2554 พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชน ร้อยละ 47.3 ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำมันปาล์มขาดแคลน โดย ร้อยละ 72.1 คิดว่า ภาวะดังกล่าวเกิดจากการทุจริตในหน่วยงานของรัฐและผลประโยชน์ของบริษัทเอกชน ซึ่งมีเพียง ร้อยละ 25.9 เท่านั้น ที่เชื่อมั่นในระดับมากถึงมากที่สุด ต่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของรัฐบาล ขณะที่ ร้อยละ 40.8 เชื่อมั่นในระดับปานกลาง ผลสำรวจยังพบว่า เมื่อถามถึงช่วงเวลาที่เหมาะสม สำหรับการยุบสภา ส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.2 เห็นว่า ควรยุบสภา ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน ร้อยละ 31.8 ระบุ 3-6 เดือน และร้อยละ 22 ระบุ มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป