GDP53โต7.8%คงเป้าปี54โต3.5-4.5%

GDP53โต7.8%คงเป้าปี54โต3.5-4.5%
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2553 ขยายตัวอยู่ที่ ร้อยละ 3.8 ซึ่งต่ำกว่าประมาณการเพียงเล็กน้อย โดยมีสาเหตุมาจากปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้น ทำให้มีสินค้าทางภาคการเกษตร มีความเสียหาย อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสที่ 4 ที่ขยายตัวได้ในระดับนี้ ทำให้ ปี 2553 GDP ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 7.8 ซึ่ง GDP ที่ขยายยตัวได้ในระดับนี้ แม้จะมีปัญหาเกิดขึ้นนั้น เป็นเพราะภาคการส่งออกของไทย ยังขยายตัวได้ดี รวมถึง ภาคการท่องเที่ยว ที่มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น กว่าร้อยละ 12

นายอาคม กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ส่วนอัตราเงินเฟ้อ ในปี 2553 นั้น เฉลี่ยแล้ว อยู่ที่ประมาณร้อยละ 3.3


นายอาคม ยังเปิดเผยว่า จากการขยายตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ หรือ GDP ในปี 2553 ขยายตัวถึงร้อยละ 7.8 นั้น ทำให้ทางสภาพัฒน์ ยังคงตั้งเป้าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2554 ไว้ที่กรอบร้อยละ 3.5 - 4.5 เนื่องจาก แนวโน้มเศรษฐกิจโลกและประเทศสหรัฐอเมริกา มีแนวโน้มการฟื้นตัวชัดเจนมากขึ้น รวมทั้ง ภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวของไทย ที่ยังมีแนวโน้มขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องส่วนปัจจัยทางการเมืองนั้น ก็ไม่น่าจะมีผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศมากนัก

นายอาคม กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ส่วนในปี 2554 คาดว่า แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อจะมีการเร่งตัวเพิ่มขึ้นทำให้ทางสภาพัฒน์ ปรับประมาณการเฟ้อเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.8 - 3.8