นายกถกคุ้มครองเด็กขอร่วมแก้ท้องไม่พร้อม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบนโยบายแก่คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมกว่า 1,000 คน โดย นายกฯ กล่าวว่า ปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม เป็นปัญหาหนึ่งที่บ่งบอกถึงความอ่อนแอของสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และกลไกการควบคุมจากสังคม ซึ่งเป็นผลให้เด็กและเยาวชนมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร จนนำไปสู่การตั้งครรภ์ไม่พร้อม ทั้งนี้ รัฐบาลรับทราบและตระหนักถึงความสำคัญของปัญหานี้มาโดยตลอด จึงมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยขอให้แต่ละส่วนราชการ
เร่งดำเนินการดังนี้ กระทรวงศึกษาธิการ จัดระบบให้แม่วัยเยาว์ที่คลอดบุตรแล้ว ได้กลับมาเรียนต่อ และพัฒนาหลักสูตรการสอนวิชาเพศศึกษา ให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัย กระทรวงแรงงาน ให้แม่วัยเยาว์ ได้รับการอบรมวิชาชีพ และจัดหางานให้ทำ กระทรวงสาธารณสุข ให้ความรู้เรื่องสุขภาวะทางเพศ หรือ การจัดบริการให้คำปรึกษาในรูปแบบต่าง ๆ กระทรวงวัฒนธรรม ดูแลในเรื่องมิติทางสังคมและวัฒนธรรมของไทย ในการรักนวลสงวนตัว ส่วน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจตราสถานที่เกี่ยวกับสำหรับเด็กและเยาวชน และเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน