บอร์ดตลาดหลักทรัพย์ฯเห็นชอบปรับเกณฑ์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุทธิชัย จิตรวาณิช รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเลขานุการคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2554 ได้เห็นชอบการปรับปรุงเกณฑ์การกำหนดกรอบราคาสูงสุด - ต่ำสุด (Ceiling and Floor) สำหรับหลักทรัพย์กลุ่มใบสำคัญแสดงสิทธิ์ ได้แก่ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Warrant) และใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิ์ได้ (TSR) ทั้งนี้ ปัจจุบัน หลักทรัพย์ประเภท Warrant และ TSR มีการกำหนดกรอบราคาจากราคาปิดวันก่อนหน้า ให้เปลี่ยนแปลงได้ไม่เกิน +/- 30 % ของราคาปิดหุ้นอ้างอิงวันก่อนหน้า คูณด้วยอัตราการใช้สิทธิ์ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Exercise Ratio) โดยหลักเกณฑ์ใหม่ จะกำหนดให้ใช้กรอบราคานี้กับการซื้อขาย DW ด้วย สำหรับการซื้อขายวันแรก กำหนดให้มีกรอบราคาของ Warrant TSR และ DW จากราคาเสนอขายของผู้ออกหลักทรัพย์ (ราคา IPO) ไม่เกิน 100 % และไม่ต่ำกว่า 50 % ของราคาปิดหุ้นอ้างอิงวันก่อนหน้า นอกจากนี้ กำหนดให้มีระบบคัดกรองคำสั่งซื้อขายที่มีราคาสูง หรือ ต่ำผิดปกติ ควบคู่ไปด้วย

อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนจะได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในครั้งนี้ โดยจะช่วยจำกัดความเสี่ยงให้แก่ผู้ลงทุนจากปัญหาความผันผวนของราคา ที่อาจเกิดจากการส่งคำสั่งซื้อขายที่ไม่เหมาะสม หรือ การส่งคำสั่งผิดพลาด ในการซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง