ABACโพลเกษตรกรไม่มั่นใจแก้ปัญหาที่ทำกิน

ABACโพลเกษตรกรไม่มั่นใจแก้ปัญหาที่ทำกิน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายนพดล กรรณิกา ผุ้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผย ผลการสำรวจ เรื่อง ความรู้ ความเข้าใจ และเสียงเรียกร้องของเกษตรกร ต่อ พ.ร.บ.สภาเกษตรกรแห่งชาติ กรณีศึกษาตัวอย่างเกษตรกรใน 17 จังหวัด ทั่วประเทศ จำนวน 1,271 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2554 พบว่า เกษตรกรร้อยละ 55.8 ไม่ทราบสาระสำคัญของ พ.ร.บ.สภาเกษตรกรแห่งชาติ และไม่ค่อยเชื่อมั่นว่า รัฐบาลชุดนี้จะแก้ไขปัญหาที่ทำกินของเกษตรกร

นอกจากนี้ ในส่วนปัญหาที่ต้องการให้สภาเกษตรกรแห่งชาติแก้ไขเร่งด่วน คือ ปัญหาราคาสินค้าเกษตรกรตกต่ำ ปัญหาต้นทุนการผลิตสูง และปัญหาที่ดินทำกิน