วุฒิสภามีมติตั้งกมธ.พรบ.กองทุนการออมใหม่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ภายหลังที่ประชุมวุฒิสภา ได้หารือถึงสัดส่วนการตั้งกรรมาธิการวิสามัญ พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ เนื่องจากมีสมาชิกวุฒิสภาสรรหาบางคน ที่เป็นกรรมาธิการ และถอนชื่อออก เป็นจำนวนมาก ที่ประชุมวุฒิสภา จึงมีมติ เสนอกรรมาธิการใหม่ ในจำนวน 15 คน และสัดส่วนคณะรัฐมนตรี 3 คน วุฒิสภา 2 คน แปรญัตติภายใน 7 วัน จากนั้นที่ประชุมวุฒิสภา ได้หารือถึงร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ซึ่งทั้งหมดได้ผ่านความเห็นชอบจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เรียบร้อยแล้ว และวุฒิสภา ได้มีการอภิปรายรวดเดียวทั้ง 4 ฉบับ เนื่องจากมีเนื้อหาที่คล้ายกัน โดย นายจํานงค์ สวมประคํา สมาชิกวุฒิสภาสรรหา เห็นว่า เป็นเรื่องดีที่รัฐบาลได้เสนอ เรื่องร่างพระราชบัญญัติข้าราชการรัฐสภา ให้เหตุผลว่า เนื่องจากให้สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา มีอิสระในการ
บริหารงานบุคคล และเงินอุดหนุน รวมทั้งเป็นเอกเทศจากระเบียบการบริหารข้าราชการ