ABACโพลคนกังวลความปลอดภัยชายแดน

ABACโพลคนกังวลความปลอดภัยชายแดน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักวิจัยเอแบคโพล เปิดเผย ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่องเสียงสะท้อนของประชาชนต่อปัญหาชายแดนระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชา พบว่า ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ประชาชนส่วนใหญ่ รู้สึกกังวลความปลอดภัยของ
เจ้าหน้าที่รัฐ 92.7 % รองลงมา คือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินชาวบ้านตามชายแดน 78.2 % ความปลอดภัยของสุขภาพและอนามัยเด็ก 69.2 % การเสียขวัญและกำลังใจของประชาชนแนวชายแดน 69.1 % และความมั่นคงของ
ประเทศ 68.3 % รวมทั้ง ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศในสายตาชาวโลก 51.6 % ทั้งนี้ เหตุที่เกิดขึ้นประชาชนส่วนใหญ่ 87.4 % เห็นว่า ทหารไทยทำหน้าที่ได้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ดีแล้ว ส่วนวิธีการแก้ไขปัญหาชายแดนไทย - กัมพูชา ประชาชนส่วนใหญ่ 54.7 % เห็นว่า การเจรจาระหว่างรัฐบาลไทยและกัมพูชา ขณะที่ 17.3 % เห็นว่าการเจรจาผ่านองค์การสหประชาชาติ หรือ ประเทศที่เป็นกลาง และ 5.0 % เห็นว่า การทำสงครามจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของความเชื่อมั่นรัฐบาลในการแก้ปัญหานี้ 41.3 % เชื่อมั่นมาก - มากที่สุด ขณะที่ 28.0 % เชื่อมั่นน้อย - ไม่เชื่อมั่นเลย