นักวิชาการแนะผู้ประกันตนหยุดจ่ายเงินเข้ากองทุนประกันสังคม

นักวิชาการแนะผู้ประกันตนหยุดจ่ายเงินเข้ากองทุนประกันสังคม
thaipbs

สนับสนุนเนื้อหา

นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข เสนอให้ผู้ประกันตนออกมาเรียกร้องสิทธิของตัวเองโดยหยุดจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลแต่ให้รัฐเป็นผู้จ่ายสมทบแทน และนำเงินส่วนนี้มาเพิ่มเติมให้กับสิทธิประโยชน์ด้านอื่นๆของผู้ประกันตน

นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ย้ำถึงข้อเสนอให้รัฐบาลเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลแทนผู้ประกันตน เหมือนเช่นระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและระบบข้าราชการที่รัฐบาลออกให้ 100 เปอร์เซนต์ ส่วนเงินที่หักเข้ากองทุนประกันสังคมในส่วนของค่ารักษาพยาบาลร้อยละ 1 หรือประมาณ 2,200 ล้านบาท ให้นำเงินมาเพิ่มให้กับสิทธิประโยชน์ด้านอื่นๆ เช่น สมทบในส่วนของเงินบำนาญชราภาพจากเดิมเดือนละ 2,700 บาทอาจเพิ่มเป็น 5,400 บาทต่อเดือน หรือ การประกันการว่างงานจาก 6 เดือน เพิ่มเป็น 1 ปี

เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ประกันตนเป็นเพียงกลุ่มเดียวที่จ่ายเงินสมทบค่ารักษาพยาบาล แต่สิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ ได้น้อยกว่าระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ถึง 11 รายการ

น.พ. พงศธร บอกอีกว่า ขณะนี้ร่างกฎหมายประกันสังคมฉบับแก้ไข กำลังเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ดังนั้นหากผู้ประกันตนเห็นด้วยกับแนวคิดนี้ ก็สามารถเสนอความเห็นให้เปลี่ยนแปลงในรายละเอียดของร่างกฎหมายได้ โดยตัดสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลออก และให้นำเงินส่วนนี้มาเพิ่มเติมในสิทธิประโยชน์ด้านอื่นของผู้ประกันตน