บุรีรัมย์ใช้งบ 40 ล้าน ช่วยปัญหาภัยแล้ง

บุรีรัมย์ใช้งบ 40 ล้าน ช่วยปัญหาภัยแล้ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธานี สามารถกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกมาระบุว่า จ.บุรีรัมย์ เป็นจังหวัดที่ประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก หลายพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคเป็นประจำทุกปี ซึ่งจากกรณีดังกล่าว ได้ให้ทางอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการสำรวจขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำ ฝาย ทำนบ ที่มีสภาพตื้นเขิน ให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี ขณะเดียวกัน ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากภาวะภัยแล้งในทุกอำเภอ เพื่อเข้าไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยได้ทันที ซึ่งจากข้อมูลปีที่ผ่านมา มีพื้นที่ประสบภัยแล้งครอบคลุมทั้ง 23 อำเภอ 157 ตำบล 1,560 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อนกว่า 938,000 ราย ขณะที่ทางจังหวัด ได้ใช้งบประมาณในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัย รวมกว่า 40 ล้านบาท แต่คาดว่าปีนี้ สถานการณ์จะรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา