โมเดล ฟื้นฟูติดยาแห่งแรกของ จ.กาฬสินธุ์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวงศวัฒน์ ปัญญาวุฒิพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในระดับบังคับบำบัด โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายธีระพล ต่างใจเย็น นายกเทศมนตรีห้วยเม็ก นายทวีพงษ์ พันธุระ ปลัดเทศบาลตำบลห้วยเม็ก นำผู้เข้ารับการฟื้นฟู อาสาสมัครคุมประพฤติ สมาชิกเครือข่าย ร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก นายวงศวัฒน์ กล่าวว่า โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระดับบังคับบำบัด เป็นโครงการที่สำนักงานคุมประพฤติฯ ได้จัดอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาได้ร่วมกับส่วนราชการอื่นๆ เช่น ตำรวจภูธรจังหวัด อัยการจังหวัด และวัดต่างๆ ได้บูรณาการกันจัดขึ้น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ติดยาเสพติด หรือ ผู้ถูกคุมประพฤติ ได้เข้าร่วมโครงการ เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพด้านจิตใจ ซึ่งกำหนดเป็นโมเดล หรือ ต้นแบบนำร่อง โดยนำกลุ่มเป้าหมายเข้าค่าย 60 วัน มีการตรวจสุขภาพ ซักประวัติ คัดกรอง มีการแบ่งกลุ่ม ทำกิจกรรม ให้มีจิตสาธารณะ รู้จักช่วยเหลือสังคม ที่เชื่อว่า จะสามารถละลายพฤติกรรมและปรับเปลี่ยนแนวคิด กลับมาเป็นคนดีสู่สังคมต่อไปที่จากการประเมินติดตามผล ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง สามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดทั้งสร้างภูมิคุ้มกัน ไม่ให้กลับไปข้องเกี่ยวกับสารเสพติด หรือ เสี่ยงต่อการที่จะกระทำความผิดซ้ำได้เป็นอย่างดี