กก.สิทธิฯชี้ต้องช่วยเด็กสตรีคนชราพิเศษ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางวิสา เบ็ญจะมโน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และความเสมอภาคของบุคคล เปิดเผยว่า ตามที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ และมีแนวโน้มที่ต้องเฝ้าระวังในบางจังหวัดชายแดน เช่น จังหวัดสุรินทร์ สระแก้ว และอุบลราชธานี ขอแสดงความชื่นชมหน่วยงานภาครัฐและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ระดมความร่วมมือ ทั้งในด้านการอพยพ จัดหาที่พักที่ปลอดภัย อาหาร และสิ่งจำเป็นสำหรับการอุปโภคบริโภคได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม คณะอนุกรรมการฯ มีข้อห่วงใยต่อกลุ่มเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือ โดยคำนึงถึงเรื่องสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ของกลุ่มดังกล่าวเป็นกรณีพิเศษ เช่น ยารักษาโรค ยาประจำตัว โดยเฉพาะในกลุ่มผ้สูงอายุ ส่วนในกลุ่มเด็กนั้น เรื่องของ นมกล่อง นมผง และขวดนม มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อทารกและเด็กอ่อน ผ้าอนามัย และของใช้ที่จำเป็นส่วนตัว รวมถึง ระบบสุขอนามัยของกลุ่มบุคคลดังกล่าวด้วย

นางวิสา กล่าวว่า ในส่วนของการฟื้นฟูในระยะยาวนั้น ควรมีการปรับสภาพแวดล้อม พื้นที่ทำกิน ที่อยู่อาศัย ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ เชื่อมั่นว่า รัฐบาลจะพยายามดำเนินการอย่างเต็มที่ แต่อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าว ควรคำนึงถึงพื้นที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว เช่น สถานที่รวมตัวเพื่อประกอบอาชีพและกิจกรรมทางสังคมอื่นๆ ของกลุ่มแม่บ้านศูนย์เด็กเล็ก ชมรมผู้สูงอายุ เป็นต้น ที่สำคัญ ควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการฟื้นฟู เยียวยา สภาพจิตใจผู้ประสบความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ควรจัดระบบบริหารจัดการการช่วยเหลือเยียวยาอย่างเข้าถึงทุกกลุ่มคน อย่างเหมาะสมและเพียงพอ