เพลง 想你 I Miss You

อัลบั้ม 함부로 애틋하게 OST Part.5

ศิลปิน Hyolyn, Lim Seul Ong(2AM)

19 ก.ค. 59

เนื้อเพลง 想你 I Miss You

Song: I Miss You

Artist: Hyolyn Lim Seul Ong(2AM)

 

นอน โม รึล กอ ยา

อา จิก อี รอน แน มา อึม โมล รา

ทา โพ ยอ จุล กา

อี เจน ซา รัง งี รัน กอล มา รยา

 

 

นัน มา รอบ ชี นอล โพ โก อิท ตา

นอล โพ มยอน แน ซู มี มอท นึน ตา โก

เฮ แม โก ชัท ตอน นอน

พา โร นา เอ กยอ เท

นี กา มี วอ จี มยอน

ชา กู มี วอ จี มยอน

ฮัน กอ รึม ตอ รอ จยอ

คือ แดล คี ตา รี นึน

ออ จอ จี โม ทา นึน แน มัม

นอ มัน โมล รา

โต โพ โก ชี พอ

ชา กู โพ โก ชี พอ

คัม ชู รยอ แฮ บวา โด

ซู มอ บู รยอ แฮ โต

ออ ชา พี โบ อี นึน แม มัม

นอ มัน โมล รา

โพ โก ชี พอ

 

 

นัน กุม ชอ รอม นอล คัท โก ชิบ ตา

นึล โม จา รัน ซา รัง งี ชิล ทา โก

เฮ แม โก ชัท ตอน นอน

พา โร นา เอ กยอ เท

 

 

 

นี กา มี วอ จี มยอน

ชา กู มี วอ จี มยอน

ฮัน กอ รึม ตอ รอ จยอ

คือ แดล คี ตา รี นึน

ออ จอ จี โม ทา นึน แน มัม

นอ มัน โมล รา

โต โพ โก ชี พอ

ชา กู โพ โก ชี พอ

คัม ชู รยอ แฮ บวา โด

ซู มอ บู รยอ แฮ โต

ออ ชา พี โบ อี นึน แม มัม

นอ มัน โมล รา

 

 

 

กึท นา จี อา นึล คือ ซา รัง งึน

มอม ชู จี อัน โค ซอ นอล บุล รอ

นัน อี แด โร

ทา โอ รือ มยอ กือ แดล กี ตา รยอ

นัน อี แด โร โอ จิก นอ ฮา นา มัน

 

 

อี เจน อัล กอ ยา

 

 

นี กา มี วอ จี มยอน

ชา กู มี วอ จี มยอน

คา ทึน มา มี รา มยอน

แน มัม กวา กัท ตา มยอน

นา ออบ ชี ฮึล รอ กัน ชี กัน โม ดู ชี วอ

โต โพ โก ชี พอ

ชา กู โพ โก ชี พอ

นี แซง กา เก จัม ดึล โก

ทา ชี นู นึล ตือ มยอน

ออ จอ มยอน นี กา แน กยอ เท

อล กอท กา ทา

โพ โก ชีพอ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***