เพลง Day By Day

อัลบั้ม ESSENTIAL BIGBANG

ศิลปิน BIGBANG

24 ก.ย. 53

เนื้อเพลง Day By Day

เพลง: Day By Day

ศิลปิน: BIGBANG

 

ตอ นา กา

 

Yeah finally I realize

that I'm nothing without you

I was so wrong forgive me

 

ah ah ah ah

 

พา โด ชอ รอม พู ชวอ จิน แน มัม

พา รัม ชอ รอม ฮึน ดึล รี นึน แน มัม

ยอน กี ชอ รอม ซา รา จิน แน ซา รัง

มุน ชิน ชอ รอม จี วอ จี จี กา อัน นา

ฮัน ซุม มัน ทา งี กอ จี รา ชวี จโย

แน กา ซึม ซก เกน มอน จี ซา อี จโย (say good bye)

 

แน กา ออบ ชิน ทัน ฮา รู โด มท ซัล กอท มัน กัท ทัด ดอน นา

เซง กัก กวา นึน ทา รือ เก โด คือ รอก จอ รอก ฮน จา จัล ซา รา

โพ โก ชิบ ตา โก บุล รอ บวา โด นอน อา มู แด ดับ บอบ จา นา

ฮอท ทวีน กี แด กอล รอ บวา โด อี เจน โซ ยง ออบ จา นา

 

 

เน ยอ เพ อิจ นึน คือ ซา รัม มี มวอน จี ฮก ชี นอล อุล รี จิน นัน นึน จี

คือ แด แน กา โบ อี กิน ฮา นึน จี บอล ซอ ซัก ทา อิจ จอท นึน จี

คอก จอง ดเว ทา กา กา กี ชา มัล รึล กอล ซู โจ ชา ออบ ซอ แอ แท อู โก

นา ฮล โร กิน บัม มึล จี แซ อู จโย ซู แบก บอน จี วอ แน จโย

 

โท รา โบ จี มัล โก ตอ นา กา รา

โต นา รึล ชัจ จี มัล โก ซา รา กา รา

นอ รึล ซา รัง แฮท กี เอ ฮู ฮเว ออบ กี เอ

โจ อัจ ดอน คี ออก มัน กา จยอ กา รา

คือ รอก จอ รอก ชัม มา บล มัน แน

คือ รอก จอ รอก คยอน ดยอ เนล มัน เน

นอน คือ รอน ซู รก แฮง บก เก ยา ดเว

ฮา รู ฮา รู มู ดยอ จยอ กา เน

 

Oh girl I cry cry yo my all (say good bye)

 

คิน รึล กอด ทา นอ วา นา อู รี มา จู ชิน ทา แฮ โด

มท บน ชอก ฮา โก ซอ คือ แด โร กา ดอน กิล คา จวอ

ชา กู มัน เยท เซง กัก คี ตอ โอ รือ มยอน อา มา โด

นา โด มล แร คือ เดล ชา จา กัล จี โด มล รา

 

 

นอน นึล คือ ซา รัม กวา แฮง บก คา เก นอน นึล แน กา ทา รึน มัม มัน มอก เก

นอน นึล จา กึน มี รยอน โด อัน นัม เก กึม จัล จี แน จวอ นา โบ รัน ดือ ชี

 

นอน นึล จอ ฮา นึล กัท ที ฮา ยา เก ตึน กู รึม กวา โด กัท ทา แซ พา รา เก

นอน นึล คือ รอก เก อุท ซอ จวอ อา มู อิล ออบ ดือ ชี

 

 

โท รา โบ จี มัล โก ตอ นา กา รา

โต นา รึล ชัจ จี มัล โก ซา รา กา รา

นอ รึล ซา รัง แฮท กี เอ ฮู ฮเว ออบ กี เอ

โจ อัจ ดอน คี ออก มัน กา จยอ กา รา

คือ รอก จอ รอก ชัม มา บล มัน แน

คือ รอก จอ รอก คยอน ดยอ เนล มัน เน

นอน คือ รอน ซู รก แฮง บก เก ยา ดเว

ฮา รู ฮา รู มู ดยอ จยอ กา เน

 

 

นา รึล ตอ นา ซอ มัม พยอน แน จี กิล

(นา รึล อิจ โก ซอ ซา รา กา จวอ)

คือ นุน มุล รึน ทา มา รึล เท นี yeah

(ฮา รู ฮา รู จี นา มยอน)

 

 

ชา รา รี มัน นา จี อัน นัท ทอ รา มยอน

ดอล รา พึล เทน เด um

ยอง วอน นี ฮัม เก ฮา จา ดอน คือ ยัก ซก อี เจน

ชู ออก เก มู ดอ ทู กอล พา แร baby

นอล วี แฮ กี โด แฮ

โท รา โบ จี มัล โก ตอ นา กา รา

โต นา รึล ชัจ จี มัล โก ซา รา กา รา

นอ รึล ซา รัง แฮท กี เอ ฮู ฮเว ออบ กี เอ

โจ อัจ ดอน คี ออก มัน กา จยอ กา รา

คือ รอก จอ รอก ชัม มา บล มัน แน

คือ รอก จอ รอก คยอน ดยอ เนล มัน เน

นอน คือ รอน ซู รก แฮง บก เก ยา ดเว

ฮา รู ฮา รู มู ดยอ จยอ กา เน

 

Oh girl I cry cry yo my all say good bye bye

Oh my love don't lie lie yo my heart (say good bye)a

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***