เพลง MONSTER

อัลบั้ม Special Edition 'Still Alive'

ศิลปิน BIGBANG

06 มิ.ย. 55

เนื้อเพลง MONSTER

Song: Monster

Artist: BIGBANG

 

โอแรนมานายา มซ บนซาอี คือแดน ออลกูรี โชวา โบยอ

เยปือจยอซดา นอน ฮังซัง แน นุนเนน วอนแร โควา โบยอ

คึนเด โอนึลตารา โจกึม ทัลรา โบยอ ยูนานี มวอนกา ทอ ชากาวอ โบยอ

นารึล โบนึน นุนบิชชี ดงจองเง กาทึก ชาอิชซอ เน อาเพซอ นัน ชักกา โบยอ

แควนจันนึน ชอก แอซอ แดฮวาจูเจรึล บากวาบอรยอ

มุลโก ชิพพึน มัลรึน มันนึนเด

นอน ตัก ชัลราบอรยอ

เน กิน มอริน ชัลรังกอรยอ

แน โบรึล แตรีกน ซือชยอชีนา

ดวีโดราซอน กซชัง กาบอรยอ

ยอกีซอ นอล ชาบือมยอน อูซือวอจีนา

 

อามู มัลโด ตอโอรือจี อันจโย

ตอลมยอนซอ นอน ฮันทู บัลจัก ดวีโร

อีเจน แนกา มูซอบดัน คือ มัล

นัล มีชีเก ฮานึน นอรัน ทา

 

I love you baby I’m not a monster

นอน อัลจันนา เยจอน แน โมซึบบึล

ชีกานี จีนามยอน ซาราจยอ บอริล เทนเด

คือ แตน นัล เทนเด BABY

I need you baby I’m not a monster

นัล อัลจันนา อีรอคแค คาจีมา

นอ มาจอ บอรีมยอน นัน จุกกอบอริล เทนเด I’m not a monster

 

โมซึน อีรี อิซซอโด ยองวอนนาจาโก

ซึลพึล แตโด คีปึล แตโด กึทกาจี ฮาจาโก

You don’t say that tomorrow

โอนือรี มาจีมากิน กอซชอรอม ซารังฮาจาโก

 

นอ ออบนึน ซารึน จงชินฮยอง เซซังกวา ทันชอลดแว ทล จีกยองอียา

นอรัน จนแจนึน โคชิลบยอง ชีรยอนเน ยอนซก มัม ซก มีรยอนนียา

เซซังซารัมดึลรี แนเก ทลริน ทึง โมดึน กอซชี เบเบ โกยออิซดอน นุนโชรีดึล

แนเก กาจัง คึน อาพือมึน เนกา คือดึล กัททาจยอซดัน กอซปุน

 

I love you baby I’m not a monster

นอน อัลจันนา เยจอน แน โมซึบบึล

ชีกานี จีนามยอน ซาราจยอ บอริล เทนเด

คือ แตน นัล เทนเด BABY

I need you baby I’m not a monster

นัล อัลจันนา อีรอคแค คาจีมา

นอ มาจอ บอรีมยอน นัน จุกกอบอริล เทนเด I’m not a monster

 

คาจีมา คาจีมา คาจีมา ตอนาจี มารา

ฮาจีมา ฮาจีมา ฮาจีมา นอ กัทจีอันนา

มอรอจิน แชโร ซารังงึน คอลรอจิน แชโร

ชัชจีมา ชัชจีมา ชัชจีมา นัล ชัชจี มารา

มาจีมัก มาจีมัก มาจีมัก เน อัพเพ ซอ อิซนึน

แน โมซึบบึล กีออแคจวอ นัล อิชจี มาราจวอ

 

I love you baby I’m not a monster

นอน อัลจันนา เยจอน แน โมซึบบึล

ชีกานี จีนามยอน ซาราจยอ บอริล เทนเด

คือ แตน นัล เทนเด BABY

I need you baby I’m not a monster

นัล อัลจันนา อีรอคแค คาจีมา

นอ มาจอ บอรีมยอน นัน จุกกอบอริล เทนเด I’m not a monster

 

I think I’m sick , I think I’m sick

I think I’m sick , I think I’m sick

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***