Wanna One - The Heal

ยูนิต The Heal ประกอบไปด้วย อีแดฮวี องซองอู ร่วมงานกับ Heize ... อ่านต่อ

เพลงฮิตของ Wanna One - The Heal

ประวัติ Wanna One - The Heal

ยูนิต The Heal ประกอบไปด้วย อีแดฮวี องซองอู ร่วมงานกับ Heize