arrow

วันแม่แห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ

ร่วมใจถวายพระพร ๘๓ พรรษาองค์ราชินี ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ บริษัท สนุก ออนไลน์ จำกัด ร่วมใจถวายพระพร ๘๓ พรรษาองค์ราชินี ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ บริษัท สนุก ออนไลน์ จำกัด

Queen 2015

พระราชประวัติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นพระธิดาองค์ใหญ่ของ พลเอก พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถกับหม่อมหลวงบัว กิติยากร ทรงพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๕ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามว่า “สิริกิติ์” ซึ่งมีความหมายว่า “ผู้เป็นศรีแห่งกิติยากร”

หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เริ่มเรียนชั้นอนุบาลที่โรงเรียนราชินี ปากคลองตลาด ในพุทธศักราช ๒๔๗๙ ต่อมาย้ายไปเรียนชั้นประถมและมัธยมที่โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ถนนสามเสน ในพุทธศักราช ๒๔๘๓และเริ่มเรียนเปียโนที่โรงเรียนแห่งนี้ พร้อมทั้งมีความสนใจที่จะเป็น นักเปียโนในอนาคต กลางพุทธศักราช ๒๔๘๙ รัฐบาลได้แต่งตั้งให้หม่อมเจ้านักขัตรมงคล เป็นอัครราชทูตประจำประเทศอังกฤษ หม่อมเจ้านักขัตรมงคลจึงทรงพาครอบครัวทั้งหมด ไปด้วย ขณะนั้นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เรียนจบชั้นมัธยมปีที่ ๓ ของโรงเรียน เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ แล้วระหว่างที่อยู่ในประเทศอังกฤษ หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ เรียนเปียโน ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส กับครูพิเศษ ต่อมาในพุทธศักราช ๒๔๙ หม่อมเจ้านักขัตรมงคลก็ทรงย้ายไปเป็นอัครราชทูตประจำประเทศฝรั่งเศสและเดนมาร์ก ระหว่างนี้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ยังคงเรียนเปียโนอย่างขะมักเขม้นเพื่อเตรียมสอบ เข้าวิทยาลัยการดนตรีที่มีชื่อเสียงของกรุงปารีส

พุทธศักราช ๒๔๙๑ ขณะที่หม่อมเจ้านักขัตรมงคลและครอบครัวอยู่ที่กรุงปารีส ได้รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร โรงงานทำรถยนต์ในกรุงปารีสอยู่เสมอ จนเป็นที่คุ้นเคยและต้องพระราชอัธยาศัย สมเด็จพระราชชนนีจึง ได้รับสั่งขอให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ไปศึกษาต่อที่เมืองโลซานน์ ในโรงเรียนประจำชื่อโรงเรียน Riante Rive ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในการสอนวิชาพิเศษ แก่กุลสตรี คือ ภาษา ศิลปะ ดนตรี ประวัติวรรณคดี และประวัติศาสตร์ ต่อมาอีก ๑ ปี สมเด็จพระราชชนนีมีรับสั่งขอหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ต่อหม่อมเจ้านักขัตรมงคล และพิธีหมั้นระหว่างสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ได้จัดขึ้นเป็นการภายใน เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๙๒ วันที่ ๒๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๓ มีพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ณ วังสระปทุม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสถาปนา หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ วันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓ เป็นวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเฉลิมพระบรมนามาภิไธยว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ในโอกาสนี้ได้ทรงเฉลิมพระราชอิสริยยศสมเด็จพระราชินี เป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มีพระราชโอรสและพระราชธิดารวม ๔ พระองค์ คือ
1. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
2. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๑๐)
3. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพิรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
4. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

พุทธศักราช ๒๔๙๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกทรงพระผนวชตามโบราณราชประเพณี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมเด็จพระบรมราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ภายหลังเมื่อทรงลาผนวชแล้ว ได้ทรงสถาปนาพระราชอิสริยยศสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อันมีความหมายว่าทรงเป็นที่พึ่งของประชาชน ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ ทั้งในฐานะที่ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีของไทย และในฐานะคู่พระราชหฤทัย แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมบูรณ์ตามความหมาย ของพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ โดยแท้

พระราชกรณียกิจ

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๓ ทรงหยอดตาพระราชทานแก่เด็กซึ่งมารับการตรวจรักษา จากแพทย์ที่โดยเสร็จพระราชดำเนิน ระหว่างการทรงเยี่ยม ราษฎรบ้านหนองม่วง อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

ทรงพอพระราชหฤทัยที่จะอยู่ใกล้ชิดกับประชาชน ดังเช่นคุณยายในภาพกำลังทูลเกล้าฯ ถวายดอกบัวที่หาได้ง่ายในพื้นบ้าน โดยไม่ต้องไปหาซื้อมาด้วยราคาแพง

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๗ เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร ณ บ้านถ้าติ้ว หมู่ ๒ ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ทรงซักถามทุกข์สุขของราษฎรด้วยพระองค์เอง เพื่อทรงหาทางพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่มีปัญหาความเจ็บป่วยไร้ที่ดินทากิน

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๒๘ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรศิลปหัตถกรรมของกลุ่มสมาชิกศิลปาชีพ พิเศษจากหมู่บ้านต่างๆ ของภาคอิสาน ณ พระตำหนัก ภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๓๕ พระราชทานพันธุ์สัตว์ปีกแก่หัวหน้าหมู่บ้านชาวไทยภูเขา ในโอกาสเสด็จพระราช ดำเนิน ทรงเยี่ยมโครงการหลวงหนองเขียว ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่นักเรียน ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปทรงเยี่ยมราษฎร บ้านลีซอหลังเมือง ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้โดยเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปทรงเยี่ยมพสกนิกรทั่วทุกภาค ของประเทศไทยมากว่า ๕๐ ปี ได้ทอดพระเนตรเห็นทุกข์ สุขทั้งสิ้นในการครองชีพของราษฎร ทรงพบว่าราษฎร ส่วนใหญ่ซึ่งเป็นกสิกรต้องประสบภัยธรรมชาติต่างๆ เช่น ฝนแล้ง นาล่ม ศัตรูพืชรบกวน ทำให้การประกอบอาชีพไม่ได้ผล อีกทั้งทรงพบว่าราษฎรไทยหลายท้องถิ่นมีฝีมือเป็นเลิศ ทางด้านหัตถกรรม หลายชนิดสืบทอดมาแต่บรรพบุรุษ สมควรจะอนุรักษ์ไว้ให้เป็นสมบัติของชาติสืบไป พระองค์จึงทรง ทุ่มเทพระวิริยอุตสาหะและพระราชทรัพย์มาส่งเสริมงาน หัตถกรรมแก่ราษฎร

ในพุทธศักราช ๒๕๑๙ จึงได้เริ่มก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ขึ้น โดยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิฯ มีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่อหาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่กสิกรที่ประสบปัญหาในการเพาะปลูก หรือกสิกรที่ว่างจากฤดูเพาะปลูกให้ได้มีงานทำอยู่กับบ้าน อีกประการหนึ่งคือ เพื่อธำรงรักษาและฟื้นฟูหัตถกรรมแบบไทยโบราณซึ่งกำลังจะเสื่อมสูญไปตามกาลเวลาให้กลับมาแพร่หลาย เช่น การทอผ้าไหมมัดหมี่ลวดลายโบราณ การทอผ้าแพรวา การจักสานย่านลิเภา การทำเครื่องถมเงินและถมทอง การทำคร่ำ เป็นต้น เนื่องจากหัตถกรรมประเภทนี้ต้องใช้ฝีมือ เวลา และความอดทน เป็นอย่างมาก จึงหาผู้สนใจสืบทอดวิชาเหล่านี้เป็นอาชีพได้ยากยิ่ง

ในปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพขึ้นหลายแห่ง โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่กองศิลปาชีพ มีสถาบันสิริกิติ์ซึ่งรวบรวมหัตถกรรมแขนงต่างๆ จากทั่วประเทศ ไว้กว่า ๒๐ ชนิด ทรงนำบุตรหลานของราษฎรที่ยังไม่มีงานทำเป็นหลักแหล่ง มาฝึกงานหัตถกรรมแขนงต่างๆ เช่น งานถมทอง จักสานย่านลิเภา งานปักผ้า งานคร่ำ งานทอผ้าไหม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีศูนย์ศิลปาชีพเกิดขึ้นในจังหวัดต่างๆ อีก เช่น ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ศูนย์ศิลปาชีพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำ อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ศูนย์ศิลปาชีพเครื่องปั้นดินเผา จังหวัดนราธิวาส เป็นต้น

ร่วมลงนาม ถวายพระพร

ร่วมลงนาม ถวายพระพรร่วมลงนาม ถวายพระพร

  • ข้อความที่: 2540ขอพระองค์ ทรงพระเจริญข้าพระพุทธเจ้า : นาง วิราศิณี ฤทธิ์เดช
  • ข้อความที่: 2538ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนานข้าพระพุทธเจ้า : นายอริยันต์ จันทร
  • ข้อความที่: 2537ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานข้าพระพุทธเจ้า : นายภาคภูมิ แสนพันตรี
  • ข้อความที่: 2536ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานข้าพระพุทธเจ้า : ณปภัช จิตพิศุทธิ์
  • ข้อความที่: 2535ของพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวเจนจิรา อุโอ
  • ข้อความที่: 2534ทรงพระเจริญข้าพระพุทธเจ้า : นายอภิชาติ แดงทองใส
  • ข้อความที่: 2533ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานข้าพระพุทธเจ้า : นายศุภวิชญ์ ทองลิม
  • ข้อความที่: 2532ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนานข้าพระพุทธเจ้า : นางเกศวิมล นาคู
  • ข้อความที่: 2530ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนานข้าพระพุทธเจ้า : นายอภิวัฒน์ จันทรา และครอบครัว
  • ข้อความที่: 2528ขอพระองค์ทรงพระเจริญข้าพระพุทธเจ้า : นางสิริณัฏฐ์ จันทราภรณ์
ทั้งหมด 2,360 ข้อความ
โหลดเพิ่ม