เปิดรายได้ เอเชียประกันภัย หลัง คปภ. สั่งหยุดรับประกันภัยชั่วคราว-คุมเข้มเร่งจ่ายเคลมประกัน

เปิดรายได้ เอเชียประกันภัย หลัง คปภ. สั่งหยุดรับประกันภัยชั่วคราว-คุมเข้มเร่งจ่ายเคลมประกัน

เปิดรายได้ เอเชียประกันภัย หลัง คปภ. สั่งหยุดรับประกันภัยชั่วคราว-คุมเข้มเร่งจ่ายเคลมประกัน
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

จากกรณีที่คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 23 ก.ย. 64 ให้บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากมีพฤติการณ์และหลักฐานว่าฐานะการเงินไม่มั่นคง มีประมาณการหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สิน สภาพคล่องไม่เพียงพอสำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนอาจจะต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ทำให้ไม่สามารถมั่นใจได้ว่าบริษัท มีความสามารถในการชำระหนี้ตามภาระผูกพันที่มีต่อผู้เอาประกันภัยหรือประชาชนได้ มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนล่าช้า อันเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย และยังคงมีจำนวนค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายจำนวนมากจนส่งผลกระทบต่อฐานะและการดำเนินการของบริษัท ตลอดจนชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของธุรกิจประกันภัย มีการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย โดยเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยไม่เป็นไปตามแบบและข้อความที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนนั้น

โดยข้อความในข้างต้นที่มติ คปภ. ระบุถึงหนี้สินมีมากกว่าทรัพย์สินนั้นถือบริษัทมีความเสี่ยงในฐานะการเงินค่อนข้างสูงเลยทีเดียว อยากรู้หรือเปล่าว่าบริษัทฯ มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินเท่าไหร่ Sanook Money มีข้อมูลมาฝากกัน

ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนเมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2556 ดำเนินธุรกิจรับประกันวินาศภัย ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 800 ล้านบาท มีทรัพย์สินรวมในปี 2563 อยู่ที่ 4,491,068,115 บาท มีหนี้สินรวม 4,089,360,181 บาท โดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้

  • ปี 2561 รายได้ 1,866,515,907 บาท ขาดทุน 224,687,650 บาท
  • ปี 2562 รายได้ 1,509,215,990 บาท ขาดทุน 57,538,310 บาท
  • ปี 2563 รายได้ 2,047,420,169 บาท กำไร 26,634,930 บาท