ดูกันชัดๆ! กระทรวงไหนมีโควตาจ้าง "พนักงานราชการเฉพาะกิจ" เงินเดือน 18,000 บาท มากสุด

ดูกันชัดๆ! กระทรวงไหนมีโควตาจ้าง "พนักงานราชการเฉพาะกิจ" เงินเดือน 18,000 บาท มากสุด

ดูกันชัดๆ! กระทรวงไหนมีโควตาจ้าง "พนักงานราชการเฉพาะกิจ" เงินเดือน 18,000 บาท มากสุด
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ส่องโควตาจ้าง "พนักงานราชการเฉพาะกิจ" เงินเดือน 18,000 บาท ของแต่ละกระทรวง 

หลังจากที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบให้มีการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ 10,000 อัตรา โดยเปิดให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เพิ่งจบใหม่ ซึ่งจะได้รับอัตราเงินเดือน 18,000 บาท มีสัญญาการจ้างงานไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง หรือไม่เกินวันที่ 30 ก.ย. 65 ไม่มีการต่อสัญญาจ้าง และได้รับสิทธิประกันสังคม และสิทธิอื่นๆ ด้วย เทียบเท่ากับพนักงานราชการปกติ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยใช้วงเงินราว 2,200 ล้านบาทนั้น

ซึ่งการจัดสรรรายละเอียดโควตานั้น แต่ละกระทรวงจะได้โควตาที่แตกต่างกันออกไป โดยแต่ละกระทรวงมีอัตราจ้างงานดังนี้

รายชื่อกระทรวง อัตราจ้างงาน
กระทรวงการคลัง 1,045 อัตรา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 406 อัตรา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 406 อัตรา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1,644 อัตรา
กระทรวงคมนาคม 546 อัตรา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 406 อัตรา
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 406 อัตรา
กระทรวงพลังงาน 406 อัตรา
กระทรวงมหาดไทย 1,218 อัตรา
กระทรวงยุติธรรม 505 อัตรา
กระทรวงแรงงาน 1,774 อัตรา
กระทรวงวัฒนธรรม 406 อัตรา
กระทรวงสาธารณสุข 406 อัตรา
กระทรวงอุตสาหกรรม 406 อัตรา


ทั้งนี้ ตามแผนงานส่วนราชการจะเริ่มดำเนินการเพื่อจ้างในเดือน มิ.ย.นี้ และส่วนราชการจะรายงานผลการจ้างงาน ภายในวันที่ 16 ก.ค. 2564