ครม. เห็นชอบเยียวยาโควิด-19 ลดค่าไฟฟ้า-ค่าน้ำ 2 เดือน

ครม. เห็นชอบเยียวยาโควิด-19 ลดค่าไฟฟ้า-ค่าน้ำ 2 เดือน

ครม. เห็นชอบเยียวยาโควิด-19 ลดค่าไฟฟ้า-ค่าน้ำ 2 เดือน
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ครม. เคาะต่ออายุลดค่าน้ำประปา ลดค่าไฟฟ้า นาน 2 เดือน มีผลรอบบิลเดือน พ.ค.-มิ.ย. 64

ที่ประชุม ครม. อนุมัติมาตรการเยียวยาโควิด-19 ด้วยการลดค่าน้ำประปา-ลดค่าไฟฟ้า ที่ได้ดำเนินการในช่วงเดือน ก.พ.-มี.ค. 64 โดยมีผลในรอบบิลเดือน พ.ค.-มิ.ย. 64

สำหรับมาตรการลดค่าน้ำประปานั้น ให้ลดค่าใช้จ่ายลงร้อยละ 10 เฉพาะบ้านอยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมราชการ-รัฐวิสาหกิจ) เป็นเวลา 2 เดือน สำหรับใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาประจำเดือน พ.ค.-มิ.ย. 64

ส่วนสิทธิส่วนลดค่าใช้ไฟฟ้า จะให้ส่วนค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย-กิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมราชการ-รัฐวิสาหกิจ) โดยผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยไม่เกิน 150 หน่อยต่อเดือน ให้ใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก ส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า ดังนี้

  • กรณีหน่วยการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับ ใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือน เม.ย. 64 ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริง
  • กรณีหน่วยการใช้ไฟฟ้ามากกว่าใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือน เม.ย 64 ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ ดังนี้
  • สําหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อ เดือน คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือน เม.ย. 64
  • สําหรับผู้ใช้ ไฟฟ้ามากกว่า 500 หน่วยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 5,000 หน่วยต่อเดือน ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือน เม.ย. 64 บวกด้วยหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้า ใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือน เม.ย. 64 ในอัตราร้อยละ 50
  • สําหรับผู้ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 2,000 หน่วย ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือน เม.ย. 2564 บวกด้วยหน่วย การใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 ในอัตราร้อยละ 70 โดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคํานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วน ราชการและรัฐวิสาหกิจ) ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก

ซึ่งมาตรการลดค่าไฟฟ้า สำหรับบ้านอยู่อาศัย-กิจการขนาดเล็ก กำหนดให้ดำเนินการเป็นเวลา 2 เดือน สำหรับใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าประจำเดือน พ.ค.-มิ.ย. 64

ทั้งนี้ ให้การไฟฟ้านครหลวง, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการตามมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายรอบด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน โดยขอสนับสนุนแหล่งเงินเพื่อดำเนินมาตรการดังกล่าวภายใต้กรอบวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท