ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย-ภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านออนไลน์ได้ถึงสิ้นเดือน

ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย-ภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านออนไลน์ได้ถึงสิ้นเดือน
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี(กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า หลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 ม.ค. 64 เห็นชอบการขยายเวลาการยื่นแบบฯ และชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (แบบ ภ.ง.ด. 1 แบบ ภ.ง.ด. 2 แบบ ภ.ง.ด.3 แบบ ภ.ง.ด. 53 และแบบ ภ.ง.ด. 54) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.30 และแบบ ภ.พ.36) เฉพาะผู้ที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต โดยสามารถยื่นแบบฯ และชำระภาษีได้จนถึงวันสุดท้ายของเดือนที่ต้องยื่นแบบฯ ปรากฏว่ามีผู้ประกอบการเลือกเข้าใช้บริการยื่นแบบฯ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม ผ่านอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น ช่วยให้ผู้ประกอบการทั้งที่เป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา ที่กำลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อยู่ในขณะนี้ มีสภาพคล่องทางการเงิน และมีความคล่องตัวทางการเงินมากขึ้น เนื่องจากได้รับสิทธิขยายเวลาการยื่นแบบฯ และชำระภาษีได้นานถึงสิ้นเดือนของเดือนที่ต้องยื่นแบบฯ

"จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่กำลังระบาดในขณะนี้  กรมสรรพากรมีความห่วงใยผู้ประกอบการและผู้เสียภาษี จึงขอเชิญชวนให้ใช้บริการ ทำธุรกรรมภาษีที่บ้าน หรือ TAX from Home ที่เว็บไซด์กรมสรรพากร www.rd.go.th ซึ่งใช้งานง่าย  สะดวก ปลอดภัย ไม่ต้องเดินทาง เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ช่วยลดและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ได้เป็นอย่างดี" โฆษกกรมสรรพากร กล่าว