ควรทำอย่างไร กับใบแจ้งหนี้ บัตรเครดิต

ควรทำอย่างไร กับใบแจ้งหนี้ บัตรเครดิต

ควรทำอย่างไร กับใบแจ้งหนี้ บัตรเครดิต
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เมื่อใช้บัตรเครดิตชำระค่าสินค้าหรือบริการต่าง ๆ คุณควรเก็บ Sales Slip ไว้เสมอเพื่อ

- เป็นหลักฐานในการตรวจสอบกับใบแจ้งหนี้
- เป็นข้อมูลสำหรับตัวคุณเอง ว่าคุณได้ใช้จ่ายไปแล้วเท่าไหร่ในงวดนี้ และคุณต้องเตรียมเงินสดไว้เท่าไร เพื่อให้เพียงพอสำหรับการชำระเงินตามกำหนดเวลา

เมื่อคุณได้รับใบแจ้งหนี้ ( Credit Card Statement)

คุณต้องตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บในใบแจ้งหนี้ และรายละเอียดต่าง ๆ ว่าถูกต้อง และ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ หากไม่ถูกต้องให้ทักท้วงไปยังผู้ออกบัตรทันที โดยสิ่งที่คุณต้องตรวจสอบมีดังนี้

1.การใช้จ่ายของคุณในงวดนี้

- ตรวจสอบความถูกต้องของแต่ละรายการใช้จ่าย เทียบกับ Sales Slip
- ดูยอดรวมคงค้าง และกำหนดการชำระเงิน เพื่อที่คุณจะได้ไปชำระเงิน หรือนำเงินเข้าบัญชีภายในกำหนดเวลา
- ในกรณีที่คุณมีเงินสดไม่เพียงพอสำหรับการชำระเงินเต็มจำนวน คุณต้องดูจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระ (ซึ่งจะเท่ากับ 10% ของยอดคงค้าง) ทั้งนี้ คุณจะมีภาระในการจ่ายดอกเบี้ยและค่าบริการต่าง ๆ


2.การชำระเงินของคุณในงวดที่แล้ว


-ดูยอดเรียกเก็บงวดที่แล้วเทียบกับยอดชำระเงินงวดที่แล้ว เพื่อตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่ และเพื่อทราบว่าคุณยังมีภาระในการชำระเงินสำหรับงวดก่อนเท่าไหร่


3.ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม


ที่เรียกเก็บจากคุณ อาทิเช่น ดอกเบี้ย (รวมถึงวันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย) ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินค่าติดตามทวงถามหนี้ ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน และค่าธรรมเนียมรายปี เป็นต้น คุณต้องตรวจสอบว่าถูกต้อง และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หรือไม่ สำหรับค่าธรรมเนียมบางอย่าง เช่น ค่าธรรมเนียมรายปี คุณสามารถเจรจาต่อรองกับผู้ออกบัตร เพื่อขอยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากค่าธรรมเนียมได้


4.สิทธิประโยชน์ของคุณ อย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องของสิทธิประโยชน์ที่คุณพึงได้รับจากบัตรเครดิตของคุณ เช่น คะแนนสะสมและวันหมดอายุของคะแนนสำหรับการแลกของรางวัล หรือเครดิตเงินคืน จากการใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ ผ่านบัตรเครดิต เป็นต้น


หากคุณมียอดค้างชำระ นอกจากภาระดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายถึงร้อยละ 20 แล้ว ผู้ประกอบการ หรือ สถาบันการเงินบางแห่ง อาจคิดดอกเบี้ยสำหรับยอดการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใหม่ด้วย

 

ขอบคุณข้อมูล ธนาคารแห่งประเทศไทย

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook